FANDOM


 • amado
 • byo
 • ch'an t'ang
 • ch'iao
 • ch'uan
 • chashitsu
 • chen ch'uan
 • chigai-dana
 • chu
 • chuang
 • daikoku-bashira
 • fang
 • feng huo t'ai
 • fusuma
 • genkan
 • goju-no-tu
 • haiden
 • hashira
 • hogyo-yane
 • kaidan
 • mado
 • men
 • minka
 • mu
 • nagare-zukuri
 • nagaya
 • nijiriguchi
 • ping feng
 • she li t'a
 • shikkui
 • sorin
 • sukiya
 • tatami
 • tea garden
 • to
 • yagura
 • zashiki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.